Regulamin ŚDS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W CHMILNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z  2018 r. poz.1508 z późn. zm.);

2.      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.);

3.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.);

4.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1870 z późn. zm.);

5.      Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz.2077 z późn. zm.);

6.      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. z późn. zm.);

7.      Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz.1878 z późn. zm.);

8.      Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie;

9.      Niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem" określa szczegółowo zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie.

2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie.

§ 3

1. W ŚDS obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.

2. ŚDS kieruje Kierownik, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

§ 4

ŚDS używa w korespondencji pełnej nazwy zgodnej ze statutem.

§ 5

Cele i przedmiot działania ŚDS określa Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie.

 

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§ 6

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§ 7

ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Chmielnie,
ale również dopuszcza się przyjęcie osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu innej gminy w drodze porozumienia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

§8

1. ŚDS posiada 28 miejsc statutowych przeznaczonych dla uczestników.

2. ŚDS posiada następującą liczbę miejsc dla poszczególnych kategorii osób:

1) typ A - dla osób przewlekle chorych psychiczne - 8 miejsc;

2) typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną- 15 miejsc;

3) typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
- 5 miejsc;

Liczba miejsc w każdej z kategorii może ulec zmianie w zależności od zaistniałych potrzeb terapeutycznych oraz kierowanych uczestników.

 

§ 9

ŚDS może przyjąć więcej osób w celu pełnego wykorzystania miejsc i związanej z tym możliwości świadczenia  usług dla dodatkowych osób w przypadku czasowych przerw w uczęszczaniu oraz częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, jednak nie wyższej niż 20% liczby miejsc w domu.

§10

1.ŚDS działa od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7.30 do 16.00,
w piątki od 7.30 do 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych po południu w czasie ustalonym przez specjalistów (psycholog, fizjoterapeuta) oraz przesunięcie godzin otwarcia ŚDS w przypadku zaistniałych okoliczności w celu poprawy funkcjonowania ŚDS.

2. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są, co najmniej 6 godzin dziennie, a pozostały czas może być przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, prowadzenie dokumentacji czy zorganizowanie przywozu i odwozu uczestników.

3. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.

§ 11

Działalność ŚDS finansowana jest, jako zadanie zlecone ze środków Wojewody Pomorskiego. Dopuszcza się możliwość dofinansowania ŚDS ze środków własnych gminy.

 

Rozdział III

Tryb i warunki przyjęcia do ŚDS

§ 12

ŚDS obejmuje wsparciem osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie.

§ 13

Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach ŚDS jest czynne uzależnienie osób z zaburzeniami psychicznymi od środków psychoaktywnych.

§ 14

Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. W przypadku braku możliwości wyrażenia słownej akceptacji przez uczestnika oceniane są pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika. W uzasadnionych przypadkach rodzic bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział w zajęciach ŚDS.

 

§ 15

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy o ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 16

Skreślenie uczestnika z zajęć w ŚDS odbywa się na podstawie uchylenia decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej, zgłoszonej bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie z powiadomieniem ŚDS lub wpływa bezpośrednio do ŚDS. Kierownik przygotuje procedurę postępowania w przypadku konieczności skreślenia uczestnika z listy ŚDS.

§ 17

Kierownik ŚDS zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie z wnioskiem o uchylenie decyzji administracyjnej, kierującej na zajęcia do ŚDS w przypadku:

a) długotrwałych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecności uczestnika,

b) zmiany stanu zdrowia uczestnika, która ma wpływ na zasadność świadczonych usług przez ŚDS.

 

Rozdział IV

System pracy w ŚDS

§ 18

W ŚDS odbywają się zajęcia w oparciu o program działalności domu typu A, B i C oraz roczny plan pracy.

§ 19

Zajęcia w ŚDS odbywają się indywidualnie, w podgrupach lub grupach oraz w spotkaniach całej społeczności.

§ 20

Usługi świadczone przez ŚDS to:

1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym;

2) treningi umiejętności interpersonalnych;

3) treningi spędzania wolnego czasu;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) terapia ruchowa: poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację;

6) terapia zajęciowa;

7) niezbędna opieka i wsparcie;

8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

9) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

10) inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

 

§ 21

Za realizację postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników ŚDS odpowiedzialny jest Zespół Wspierająco - Aktywizujący.

§ 22

Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący dane zajęcia. Za bezpieczeństwo uczestników podczas dojazdów autobusem odpowiedzialny jest opiekun.

§ 23

ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku dziennie. Posiłek jest przygotowywany w ramach treningu kulinarnego uczestników.

§ 24

ŚDS zapewnia swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach z miejsca zamieszkania lub miejsca uzgodnionego z Kierownikiem ŚDS. Uczestnik może samodzielnie dojeżdżać na zajęcia. Rodzice lub opiekunowie uczestnika mogą we własnym zakresie dowozić lub odbierać uczestników na podstawie wcześniejszych ustaleń z  Kierownikiem ŚDS lub osobą wyznaczoną do kontaktu z rodzicami. W tym przypadku rodzice lub opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników podczas dojazdu na zajęcia.

§ 25

W przypadku braku możliwości dowozu uczestników na zajęcia samochodem służbowym rodzice lub opiekunowie mają obowiązek w miarę możliwości zadbać o obecność podopiecznego na zajęciach ŚDS.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna

§ 26

W skład struktury organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie wchodzą:

1) Zespół Wspierająco - Aktywizujący:

a)      Psycholog - koordynator Zespołu Wspierająco - Aktywizującego, do którego zadań należy w szczególności:

 • Koordynowanie pracą Zespołu Wspierająco - Aktywizującego;
 • Organizowanie spotkań Zespołu, w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 m-cy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji;
 • Prowadzenie spotkań Zespołu, analiza sytuacji trudnych i udzielanie wskazówek
  w celu ich rozwiązania;
 • Opracowywanie we współpracy z członkami Zespołu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowanego do potrzeb uczestnika, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich, w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem oraz nadzór nad ich realizacją;
 • Dokonywanie oceny stanu psychicznego uczestników, w tym poziomu funkcjonowania, orientacji, kontaktu emocjonalnego, kontaktu intelektualnego, zaburzeń nastroju, myślenia, aktywności;
 • Dokonywanie wstępnej oceny życia codziennego;
 • Dokonywanie wstępnej oceny funkcjonowania interpersonalnego i społecznego;
 • Proponowanie różnych form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
 • Prowadzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestnika;
 • Prowadzenie treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów;
 • Udzielanie pomocy psychologicznej;
 • Diagnozowanie zaburzeń w rozwoju umysłowym i społecznym uczestników Domu, zaburzeń neurologicznych oraz zaburzeń osobowości na podstawie wywiadu diagnostycznego i testów klinicznych;
 • Kontakt z rodzinami w celu kontynuowania zaleceń wspierająco-aktywizujących;
 • Prowadzenie grup wsparcia w zależności od potrzeb uczestników i ich rodzin;
 • Bieżące i rzetelne dokumentowanie pracy w dzienniku pracy;
 • Prowadzenie obserwacji podopiecznych i wpisywanie ich w dziennik pracy na bieżąco nie rzadziej niż 1 x w tygodniu;
 • Opracowywanie rocznego planu pracy i programu zajęć;
 • Organizacja i uczestnictwo w zajęciach organizowanych poza placówką, tj. wycieczki, wyjścia do Biblioteki, Muzeum, Domu Kultury, kino, itp.;
 • Organizowanie w placówce uroczystości kulturalno-rozrywkowych, tj. dyskoteki, bale, przedstawienia teatralne, uroczystości okazjonalne itp.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych Domowi do realizacji;
 • Dbanie o mienie Domu i przestrzeganie ustalonych zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy, przepisów ppoż. i zasad BHP;

 

b)      Pracownik socjalny, do którego zadań należy w szczególności:

 • Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników w zakresie doradztwa, niesienia pomocy uczestnikom i ich rodzinom ( edukacja rodzin);
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ustalanie sytuacji życiowej, mieszkaniowej, finansowej uczestników;
 • Ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej z okolicznych gmin w zakresie wyłaniania osób do formy pomocy świadczonej przez Dom;
 • Współpraca z innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z przychodnią lekarską, poradnią zdrowia psychicznego;
 • Występowanie z wnioskami w sprawach przyznania form pomocy podopiecznych ŚDS;
 • Prowadzenie dokumentacji uczestników ŚDS;
 • Udział w opracowaniu indywidualnych planów pracy;
 • Uczestnictwo w pracach zespołu wspierająco - aktywizującego;
 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych;
 • Pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Promowanie ŚDS w społeczności lokalnej i ponadlokalnej;
 • Udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych w ŚDS i poza nim,
 • Współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości w ŚDS oraz współudział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym;

 

c)      Instruktor terapii zajęciowej, do którego zadań należy w szczególności:

 • Opracowanie własnych planów pracy oraz współudział w opracowaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego;
 • Prowadzenie treningów: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • Prowadzenie postępowania przygotowującego do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia;
 • Bieżące i rzetelne dokumentowanie pracy, prowadzenie obserwacji i sporządzanie notatek dotyczących aktywności uczestników, ich zachowań i motywacji do udziału w zajęciach,
 • Prowadzenie obserwacji podopiecznych i wpisywanie ich w dziennik pracy na bieżąco nie rzadziej niż 1 x w tygodniu,
 • Codzienne wpisywanie zajęć w dzienniku pracy,
 • Opieka nad uczestnikami i dbanie o ich bezpieczeństwo;
 • Współpraca z rodziną uczestnika oraz innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy osób niepełnosprawnych;
 • Pełnienie funkcji asystenta prowadzącego w stosunku do przydzielonej pracowni i grupy uczestników;
 • Promowanie ŚDS w społeczności lokalnej i ponadlokalnej;
 • Organizowanie w placówce uroczystości kulturalno-rozrywkowych, tj. dyskoteki, bale, przedstawienia teatralne, uroczystości okazjonalne itp.
 • Czynny udział w konkursach okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym
 • Udział w posiedzeniach zespołu wspierająco - aktywizującego, szkoleniach;
 • Współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości w ŚDS oraz współudział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym w tym:

Ø   Dbanie o higienę osobistą podopiecznych,

Ø  Karmienie podopiecznego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;

Ø   Pomoc podopiecznemu przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych o ile stan zdrowia tego wymaga,

Ø   Dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń i przynajmniej 1 raz w tygodniu generalne sprzątanie,

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ŚDS lub wynikających zprzepisów prawnych;

 

d)      Fizjoterapeuta odpowiada za rehabilitację ruchową podopiecznych.

Zakres czynności fizjoterapeuty obejmuje:

1.      Ścisłą współpracę z psychologiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój podopiecznych. Wykonywanie obowiązków fizjoterapeuty:

Ø  Doradztwo,

Ø  Ćwiczenia indywidualne wykonywane zgodnie z zaleceniem lekarza,

Ø  Prowadzenie zajęć z udziałem wszystkich podopiecznych zmierzających do poprawy ogólnej sprawności,

Ø  Prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii,

Ø  Opracowanie konspektów zajęć,

Ø  Prowadzenie obserwacji podopiecznych i wpisywanie ich w dziennik pracy na bieżąco nie rzadziej niż 1 x w tygodniu,

Ø  Codzienne wpisywanie zajęć w dzienniku pracy,

Ø  Dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

Ø  Życzliwy i taktowny stosunek do podopiecznych,

Ø  Wzorowe promowanie ŚDS w społeczności lokalnej poprzez:

2.      Organizowanie w placówce uroczystości kulturalno-rozrywkowych, tj. dyskoteki, bale, przedstawienia teatralne, uroczystości okazjonalne itp.

3.      Czynny udział w konkursach okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym,

4.    Dbanie o higienę osobistą podopiecznych.,

5.    Karmienie podopiecznych o ile stan zdrowia pensjonariusza wymaga tej czynności,

6.    Pomoc podopiecznym przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych o ile stan zdrowia tego wymaga,

7.    Dbanie o przyrządy będące na wyposażeniu gabinetu rehabilitacyjnego.

8.    Dbanie o czystość i estetyczny wygląd odcinka pracy (przynajmniej raz w tygodniu mycie sprzętu rehabilitacyjnego i pomieszczenia, w którym znajduje się sprzęt).

9.    Opracowanie własnych planów pracy oraz współudział w opracowaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego oraz rocznego planu pracy.

10.  Prowadzenie treningów: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego.

11.  Prowadzenie postępowania przygotowującego do uczestnictwa w WTZ, CIS lub podjęcia zatrudnienia

12.  Bieżące i rzetelne dokumentowanie pracy, prowadzenie obserwacji i sporządzanie notatek dotyczących aktywności uczestników, ich zachowań, motywacji do udziału w zajęciach,

13.  Opieka nad uczestnikami i dbanie o ich bezpieczeństwo,

14.  Współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości w ŚDS oraz współudział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym,

15.  Pełnienie funkcji asystenta prowadzącego w stosunku do przydzielonej pracowni i grupy uczestników,

16.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych:

 

e) Terapeuta odpowiada za:

 • Opracowanie własnych planów pracy oraz współudział w opracowaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego oraz przygotowanie rocznego planu pracy;
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Prowadzenie terapii ruchowej w tym turystyki i rekreacji,
 • Bieżące i rzetelne dokumentowanie pracy, prowadzenie obserwacji i sporządzanie notatek dotyczących aktywności uczestników, ich zachowań i motywacji do udziału w zajęciach,
 • Prowadzenie obserwacji podopiecznych i wpisywanie ich w dziennik pracy na bieżąco nie rzadziej niż 1 x w tygodniu;
 • Codzienne wpisywanie zajęć w dzienniku pracy;
 • Opieka nad uczestnikami i dbanie o ich bezpieczeństwo,
 • Współpraca z rodzina uczestnika oraz innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy osób niepełnosprawnych,
 • Pełnienie funkcji asystenta prowadzącego w stosunku do przydzielonej pracowni i grupy uczestników
 • Promowanie ŚDS w społeczności lokalnej i ponadlokalnej;
 • Organizowanie w placówce uroczystości kulturalno-rozrywkowych, tj. dyskoteki, bale, przedstawienia teatralne, uroczystości okazjonalne itp.;
 • Czynny udział w konkursach okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym;
 • Udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych w ŚDS i poza nim,
 • Współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości w ŚDS oraz współudział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym
 • Dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń i przynajmniej 1 raz w tygodniu generalne sprzątanie;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ŚDS lub wynikających zprzepisów prawnych;

 

f)       Opiekun, do którego zadań należy w szczególności:

 • Opieka nad uczestnikami zajęć w ŚDS;
 • Pomoc przy realizowaniu programów pracy terapeutycznej z uczestnikami
  w ramach prowadzonego postępowania wspierająco-aktywizującego oraz treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 • Systematyczne wdrażanie do obsługi w czynnościach dnia codziennego;
 • Ćwiczenia sprawności manualnej;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas przebywania w salach pobytu dziennego, na terenie jadalni, łazienki, w czasie spacerów oraz w czasie przebywania
  z nimi;
 • Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz czynny udział
  w ich przeprowadzaniu;
 • pomoc w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych zgodnie z rocznym ramowym planem pracy,
 • Dbanie o higienę osobistą podopiecznych, prowadzenie treningów higienicznych,
 • Karmienie podopiecznego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
 • Praca w zespole wspierająco-rehabilitacyjnym przy opracowaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dla uczestników;
 • Dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania wolnego czasu;
 • Prowadzenie dziennika zajęć;
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej akceptacji nowoprzybyłym uczestnikom;
 • Dbanie o czystość i estetyczny wygląd miejsca pracy;
 • Opieka nad uczestnikami podczas dojazdu na zajęcia i powrotu do domu.

 

g)      Muzykoterapeuta i inni specjaliści uwarunkowani aktualnymi potrzebami;

 

2) Kierowca odpowiada za:

 • Dowozy uczestników zajęć ŚDS autobusem należącym do placówki;
 • Rozliczanie kart drogowych w sposób umożliwiający określenie zużycia paliwa oraz ilość przejechanych kilometrów, zgodnie ze stanem faktycznym;
 • Kontrolę ważności badań technicznych autobusu i ubezpieczenia;
 • Dbanie o czystość użytkowanego autobusu;
 • Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z codzienną obsługą autobusu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli: oświetlenia, stanu ogumienia, poziomu oleju w silniku, płynu w układzie chłodniczym, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do autobusu;
 • Terminowe wykonywanie badań technicznych i przeglądów pojazdu;
 • Prawidłowe, terminowe i rzetelne wypełnianie kart drogowych;
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy,
 • Udział w wspólnych zakupach z Kierownikiem ŚDS bądź innym pracownikiem
  w zależności od zgłaszanych potrzeb;
 • Pielęgnowanie terenu wokół ŚDS;
 • Dokonywanie drobnych napraw iremontów wewnątrz domu ŚDS;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ŚDS lub wynikających zprzepisów prawnych.

§ 27

Pracownicy ŚDS wykonując swoją pracę w szczególności:

1) dbają o wysoką, jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;

2) kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;

3) zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników;

4) przestrzegają obowiązujących regulaminów, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu etycznego;

5) na bieżąco i rzetelnie dokumentują prace.

§ 28

 

1. Środowiskowym Domem Samopomocy w Chmielnie kieruje Kierownik.

2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wykonywanych zadań określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3. Do kompetencji i obowiązków Kierownika należy:

1) prawidłowa realizacja budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

2) sporządzanie odpowiednich sprawozdań dot. funkcjonowania placówki;

2) właściwe zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie majątkiem;

3) dobór kadry i nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk;

4) zapewnienie kadrze możliwości szkolenia zgodnie z aktualnymi standardami;

5) powoływanie zespołów i komisji zadaniowych w celu realizacji określonych zadań;

6) kierowanie bieżącą działalnością ŚDS oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

7) zapewnienie opieki uczestnikom oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich rozwojowi;

8) wykonywanie innych zadań związanych z profilem placówki.

 

§ 29

 

Do zadań pracowników Zespołu Wspierająco - Aktywizującego należy:

1) organizacja procesu terapeutycznego;

2) organizacja procesu rehabilitacyjnego;

3) opracowanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z ustaleniami Zespołu Wspierająco - Aktywizującego;

4) prowadzenie merytorycznej dokumentacji podopiecznych ŚDS;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników, kontaktu z rodzicami lub opiekunami, planowanie i organizowanie zajęć terapeutycznych oraz imprez integracyjnych;

6) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, mających na celu przywracanie utraconych sprawności;

7) rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju podopiecznych ŚDS;

8) organizacja działań profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych;

9) zapewnienie opieki podczas prowadzenia zajęć;

10) zapobieganie społecznej dekompensacji poprzez m.in.:

a) poradnictwo psychologiczne,

b) integrację podopiecznego ze społeczeństwem,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych,

.

§ 30

 

Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawują:

1) Kierownik - w pełnym zakresie.

2) Dyrektor CUW i Główny Księgowy CUW w sprawach gospodarki finansowej, obsługi kadrowej i organizacyjnej.

§31

Zakres czynności pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach stanowiskach ustala Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki uczestnika ŚDS

§ 32

Prawa uczestników ŚDS:

1) uczestnik ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;

2) uczestnik ma prawo do korzystania z wszystkich dostępnych form terapii pomocy oferowanych przez ŚDS, zmierzających do poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym;

3) uczestnik ŚDS ma prawo do terapii i rehabilitacji zgodnie z jego indywidualnym planem wspierająco - aktywizującym;

4) uczestnik ŚDS ma prawo do indywidualnego postępowania wspierająco - aktywizującego dostosowanego do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych;

5) uczestnik ma prawo do godnego i równego traktowania przez pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;

6) uczestnik ma prawo zgłaszania i uczestnictwa w realizacji inicjatyw zmierzających do coraz lepszego funkcjonowania ŚDS;

7) uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg na działalność ŚDS do kierownika placówki lub jednostki prowadzącej ŚDS.

§ 33

Obowiązki uczestników ŚDS:

1) uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach ŚDS zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi;

2) uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad i norm współżycia społecznego oraz ustalonego w ŚDS porządku;

3) uczestnik ma obowiązek w miarę możliwości poinformować ŚDS o swojej nieobecności na zajęciach;

4) uczestnik ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach ŚDS;

5) uczestnik ma obowiązek dbać o mienie i dobro ŚDS;

6) uczestnik ma obowiązek szanować godność osobistą pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;

7) uczestnik nie ma prawa wnosić, przyjmować ani też przebywać na terenie ŚDS po przyjęciu substancji psychoaktywnych;

8) uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w prostych pracach na rzecz domu.

 

Rozdział VI

Dokumentacja ŚDS

§ 34

W ŚDS prowadzi się dokumentację zbiorczą uczestników ŚDS, obejmująco:

1) ewidencję uczestników;

2) ewidencję obecności uczestników w domu;

3) dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco - aktywizującego; czy to to samo, co dzienniki zapisujące działania poszczególnych pracowni?

4) ewidencję byłych uczestników;

5) ewidencję uczestników czasowo przebywających w szpitalach psychiatrycznych;

6) listę uczestników uwzględniającą rodzaj schorzenia;

7) protokoły z zebrań uczestników ŚDS;

8) protokoły z zebrań Zespołu Wspierająco - Aktywizującego;

9) protokoły z zebrań z rodzicami.

§ 35

W ŚDS prowadzi się dokumentację indywidualną uczestników ŚDS, obejmującą:

1) indywidualne akta aktualnych uczestników ŚDS zawierające: podanie o przyjęcie do ŚDS, zaświadczenie od lekarza, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję administracyjną kierującą uczestnika na zajęcia, wywiad środowiskowy, wstępna ocenę stanu psychofizycznego i higienicznego, opinię psychologiczną, kontrakt, indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, ocenę (ewaluację) efektów postępowania wspierająco - aktywizującego;

2) archiwum akt byłych uczestników ŚDS oraz decyzję uchylającą z ŚDS;

3) notatki z przebiegu postępowania wspierająco - aktywizującego;

4) zeszyt usprawiedliwień nieobecności;

5) zeszyt korespondencji i współpracy z rodzicami i opiekunami;

 

Rozdział VII

Współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników ŚDS

§ 36

Współpraca z rodziną uczestnika ŚDS opiera się na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności.

§ 37

W ramach współpracy z rodziną uczestnika ŚDS, pracownicy ŚDS mogą zapewnić:

1) wsparcie psychiczne i psychologiczne;

2) pomoc w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad pracy z nim;

3) poradnictwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia rodzinnego.

 

§ 38

 

ŚDS współpracuje z rodzicami uczestników w zakresie:

1) udzielania porad i wskazówek;

2) udostępniania literatury specjalistycznej pomocnej przy wychowaniu i opiece nad uczestnikiem;

3) kształtowanie u rodzin umiejętności niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji uczestnika w warunkach domowych;

4) przekazywanie na bieżąco rodzinom informacji o aktualnych problemach i postępach związanych z terapią i rehabilitacją uczestnika;

5) organizowanie spotkań informacyjnych, integracyjnych, konsultacji ze specjalistami;

6) rozmów terapeutycznych, których celem jest pomoc w pokonaniu kryzysów emocjonalnych oraz w prawidłowym zorganizowaniu życia rodzinnego.

 

§ 39

 

ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

1) rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;

2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;

3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;

4) powiatowym urzędem pracy;

5) organizacjami pozarządowymi;

6) kościołami i związkami wyznaniowymi;

7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno - rozrywkowymi;

8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatami terapii zajęciowej, centrum integracji społecznej;

9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 40

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie jego wprowadzenia.

 

§ 41

 

Pracownicy i uczestnicy ŚDS i/lub w uzasadnionych przypadkach rodzice lub opiekunowie uczestników są zaznajamiani z treścią Regulaminu.

 

§ 42

 

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Chmielno.

 

 


Kontakt

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grzędzickiego 2 c
83-333 Chmielno
Telefon:
+48 58 684 -26-07
e-mail:
sds.chmielno(at)poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 16:00, piątek 7:30 - 15:00.