Plan pracy na 2023r.

PLANY PRACY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHMIELNIE

NA 2023 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (12 osób), chorych psychicznie (12 osób) i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (7 osób) - typu A, B i C.

VW swojej działalności ŚDS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Głównym celem jest osiągnięcie umiejętności umożliwiających jak najbardziej samodzielne pełnienie ról społecznych i życiowych poprzez :

- zapobieganie izolacji, wykluczenia poza nawias społeczności osób z niepełnosprawnością i chorych psychicznie

- przywrócenie jednostce jak największej sprawności psychofizycznej

 kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania

prostych czynności dnia codziennego

- odciążenie rodzin, które borykają się z ogromnym ciężarem zapewnienia opieki osobie z niepełnosprawnością

 wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

- integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym

- wzmocnienie więzi rodziny przez zaangażowanie rodzin

- udzielanie wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych;

- poprawa sprawności psychofizycznej podopiecznych, zwiększenie ich samodzielności

- adaptacja do życia społecznego

- wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej

- wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych

- poprawa motoryki małej i dużej

- wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego

- zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju

- poprawa samooceny

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- -prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej,

- zapewnienie możliwości skorzystania z jednego gorącego posiłku w czasie pobytu

- zapewnienie możliwości skorzystania z usługi transportowej, polegającej na dowożeniu na zajęcia

- udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów

- dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

- zapewnienie właściwego poziomu usług

- dążenie do poprawy jakości życia uczestników

- kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku

- pomoc uczestnikom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów

PLAN PRACY DLA  OSÓB  PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH – TYPU A

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby 
odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

– samoobsługa w zakresie spożywania i przygotowania posiłku, ubierania odzieży i obuwia, higieny osobistej, załatwiania potrzeb fizjologicznych
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w życiu codziennym- właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny, systematyczne zażywanie lekarstw, dokonywanie zakupów i spraw urzędowych, właściwe nawyki higieniczne, proste prace domowe, samodzielna  obsługa urządzeń AGD
- trening budżetowy- znajomość nominałów pieniężnych, dokonywanie zakupów, prawidłowe gospodarowanie budżetem z uwzględnieniem terminowych opłat stałych, planowanie wydatków, orientacja w cenach i dokonywanie obliczeń

 

                    

praca ciągła

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

- nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów  społecznych,  

- kształtowanie pozytywnych relacji    uczestnika z bliskimi,                               -aktywność i odpowiedzialność za siebie i innych,                                             - motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,                     -kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności,                            -umiejętność współpracy w grupie,                  

-umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych,                          -wywiązywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań,                                      -samodzielne podejmowanie decyzji,                 

-asertywność, odporność na stres,          

-przestrzeganie norm i zasad społecznych                                                       -eliminacja negatywnych norm i obyczajów,                                                   – stworzenie możliwości nauki rozumienia i używania alternatywnych sposobów porozumiewania się,                                                                                      - rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening spędzania czasu wolnego:


- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek a także audycjami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi, muzyką, pracami plastycznymi,

- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja,                                              

- udział w imprezach kulturalnych i  sportowych, spacery, realizacja indywidualnych zainteresowań, itp.,

- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu,

 

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

terapia zajęciowa:

- zajęcia plastyczne- papieroplastyka, malarstwo, rysunek, inne formy plastyczne

- rękodzieło-haft płaski i krzyżykowy, szycie ręczne, maszynowe, przyszywanie guzików, fastrygowanie

- pracownia stolarska -praca w drewnie i innych materiałach, posługiwanie się i konserwacja narzędzi typu wyrzynarka, wiertarka, strug elektryczny
- obsługa komputera- korzystanie z internetu i komunikatorów elektronicznych, wyszukiwanie informacji i przetwarzanie, obsługa programu Word, Power Point, Paint, wysyłanie i odbieranie maili

- umiejętności szkolne- powtarzanie i utrwalanie materiału z zakresu matematyki, przyrody, geografii, biologii i historii oraz czytania

- zajęcia muzyczne- gra na instrumentach (dzwonki, ksylofony), rozwój zainteresowań muzyką popularną i klasyczną

-zajęcia teatralne- rozwój kreatywności, kształtowanie twórczej osobowości, rozładowanie emocji, przygotowanie przedstawień i inscenizacji okolicznościowych, oglądanie spektakli teatralnych i filmów pobudzające do dyskusji, wyrażania własnego zdania.

- zajęcia kulinarne- przygotowanie prostego posiłku, poznawanie nowych przepisów kulinarnych, układanie prostego jadłospisu, dobór i obsługa sprzętu AGD, dobór i właściwe posługiwanie się sztućcami, znajomość zasad przechowywania żywności, kultywowanie tradycji świątecznych poprzez przygotowanie śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej

 - pracownia ogrodnicza-utrzymanie porządku i estetyki posesji ŚDS, koszenie, strzyżenie, grabienie, zamiatanie, sadzenie i pielenie

 

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

 rehabilitacja ruchowa

- wykorzystywana jest w celu usprawniania i korygowania zaburzeń wynikających z niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw jednostki

- gimnastyka indywidualna i zbiorowa: gry i zabawy ruchowe

-laseroterapia, światłolecznictwo, galwanoterapia, kinezyterapia, magnetoterapia, terapia ultradźwiękami, ćwiczenia ogólnousprawniające, hydromasaż, masaż klasyczny i leczniczy Metodą Bowena

 

 

praca ciągła

fizjoterapeuta

poradnictwo socjalne, psychologiczne -spotkania  indywidualne i grupowe

 

 

wg potrzeb

psycholog, pracownik socjalny

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych pomoc w dostępie i załatwianiu spraw w urzędach, banku, na poczcie

  

-pomoc w dostępie  do niezbędnych     świadczeń zdrowotnych, umawianie i pilnowanie terminu wizyt lekarskich, pomoc  w dotarciu do jednostek służby zdrowia, towarzyszenie podczas wizyt, pomoc w wykupie leków

wg potrzeb

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

 

 

- pomoc rodzinom

- stały kontakt pracownika socjalnego i zespołu wspierająco-aktywizującego w wspieraniu i rozwiązywaniu problemów życiowych

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

II

Organizacja Domu

koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco – aktywizującego.

praca ciągła

Kierownik ŚDS

 

 

 

opracowanie i przyjęcie kierunków pracy ŚDS, pisanie rocznych planów, oceny okresowe (półroczne i roczne)

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

PLAN PRACY DLA  OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ – TYPU B

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

- samoobsługa dotycząca takich czynności jak, np.: samodzielne i systematyczne mycie się, czesanie, golenie ubieranie,  załatwianie potrzeb fizjologicznych, właściwe i bezpieczne korzystanie z ostrych przyborów oraz urządzeń typu: prostownica, suszarka

- zaradność życiowa i funkcjonowanie w życiu codziennym, tzn. przygotowanie  i spożywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny, samodzielne kompletowanie garderoby, pranie, prasowanie, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu (domu), samodzielne sznurowanie, zapinanie suwaków, zatrzasków, rzepów, pasków

 -trening budżetowy- poznanie i utrwalanie wartości pieniędzy, dokonywanie opłat,  planowanie wydatków miesięcznych samodzielne  dokonywanie drobnych  zakupów, gospodarowanie własnym budżetem, itp.;

 

praca ciągła

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening umiejętności społecznych  i interpersonalnych

-nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych         -funkcjonowanie w oparciu o swoje możliwości                               -umiejętność współpracy w grupie                    

- samodzielne rozwiązywanie problemów                                        -angażowanie się w życie społeczności ŚDS                                    -inicjatywa własna  i praca na rzecz innych                                    -trening modyfikowania zachowań na aprobowane społecznie           -praca nad przestrzeganiem norm i zasad społecznych                   -radzenie sobie z emocjami, prawidłowe rozpoznawanie                 -właściwe odreagowywanie napięć społecznych                               -nauka asertywności                                                                  -okazywanie emocji i nauka panowania nad nimi

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening spędzania czasu wolnego:


- rozwijanie zainteresowań  audycjami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi, rozmowy na temat obejrzanego filmu, wysłuchanej lektury

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z następujących  form spędzania czasu wolnego - turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, udział we mszy św.


- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz ŚDS , np. wspólne spacery, wycieczki, wyjazdy do kina, na kręgle

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

terapia zajęciowa czyli oddziaływanie na uczestników poprzez określone czynności, zajęcia i pracę, których zadaniem będzie m.in. usprawnianie motoryki rąk małej i poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,

 

- zajęcia plastyczne poprzez zastosowanie różnych form plastycznych- papieroplastyka,, plastelina, modelina, masa solna, pastele, kredki, mazaki, bibuł, krepa; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałość o estetykę otoczenia i czystości w pracowni,

 

- rękodzielnictwo- rozwój sprawności manualnych oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zakresie posługiwania się igłą, szydełkiem, drutami, nauka szycia na maszynie, prostego kroju, haftu płaskiego i krzyżykowego, szycie ręczne, fastrygowanie, przyszywanie guzików

 

- pracownia stolarska –umożliwia uczestnikom naukę wykonywania prostych przedmiotów z drewna, nauka i doskonalenie obsługi prostych narzędzi oraz maszyn, utrzymywanie ładu i porządku w pracowni, przestrzeganie przepisów BHP

 

- obsługa komputera- nabywanie umiejętności stosowania technik multimedialnych i dostępu do informacji, zapoznanie się z obsługą komputera, rozwijanie umiejętności korzystania  z zasobów Internetu, nauka pisania i czytania, wysyłania e-maili,  wyszukiwanie  interesujących i potrzebnych wiadomości, obsługa programu Word, Paint, PowerPoint, drukarki

 

- umiejętności szkolne- praca wyrównawcza i utrwalająca w zakresie umiejętności szkolnych takich jak czytanie, pisanie, liczenie, rozpoznawanie kolorów, dnia miesiąca, tygodnia, pór roku, bieżącej daty, podstawowe informacje z zakresu  przyrody, geografii i biologii, matematyki, historii

 

- zajęcia muzyczne- podczas których uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i mogą rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek-muzykoterapia bierna i aktywna, gra na instrumentach muzycznych –dzwonki, ksylofony

 

-zajęcia teatralne- rozwój kreatywności, kształtowanie twórczej osobowości, rozładowanie emocji, przygotowanie przedstawień i inscenizacji okolicznościowych, kulturalne spędzania czasu wolnego  oglądanie spektakli teatralnych i filmów

 

- zajęcia kulinarne –uczestnicy przygotowują posiłek, dbają o porządek i czystość pracowni kuchennej, nakrywają do stołu, myją naczynia kuchenne, obsługują sprzęt AGD, prawidłowo posługują się sztućcami, wyszukują przepisy kulinarne

 

- pracownia ogrodnicza-prace związane z utrzymaniem czystości w ogrodzie i obejściu wokół ośrodka, grabienie, zamiatanie, obsługa prostych narzędzi i sprzętów ogrodniczych

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 rehabilitacja ruchowa - poprawa motoryki małej i dużej,  techniki relaksacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,                                                                                              ćwiczenia indywidualne i grupowe, rehabilitacja poprzez zastosowanie laseroterapii, światłolecznictwa, galwanoterapii, kinezyterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękami, ćwiczeń ogólnousprawniających, hydromasażu, masażu klasycznego i leczniczego Metodą Bowena

 

 

praca ciągła

fizjoterapeuta

poradnictwo socjalne, psychologiczne- spotkania indywidualne i grupowe, okresowa diagnoza, opiniowanie, badanie, porady i  konsultacje psychologiczne, informowanie o przepisach prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnością i pomocy społecznej

 

 

wg potrzeb

psycholog, pracownik socjalny

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych  - na poczcie, w urzędzie, banku, instytucjach pomocowych

 

 - pomoc w dostępie  do niezbędnych świadczeń zdrowotnych- umawianie na wizyty lekarskie i pilnowanie terminów, pomoc w dotarciu do lekarza

 

wg potrzeb

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

 

 

-pomoc rodzinom
- stałe kontakty pracownika socjalnego i   zespołu aktywizująco-wspierającego w rozwiązywaniu problemów życiowych

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

II

Organizacja Domu

Koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco – aktywizującego.

praca ciągła

Kierownik ŚDS

 

Opracowanie i przyjęcie kierunków pracy ŚDS, pisanie rocznych planów, oceny okresowe(półroczne i roczne)

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

PLAN PRACY  DLA OSÓB WYKAZUJĄCYCH INNE PRZEWLEKŁE ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH -  TYPU  C

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby             odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

- samoobsługa w zakresie higieny osobistej, samodzielne ubieranie się oraz przygotowanie i spożywanie prostego posiłku

- zaradność życiowa i funkcjonowanie w życiu codziennym, dbałość o wygląd zewnętrzny, samodzielne ubieranie się – zapinanie guzików i suwaków, sznurowanie obuwia, wykonywanie prostych umiejętności praktycznych, trening nauki higieny(mycie całego ciała, jamy ustnej, pielęgnacja paznokci, codzienna zmiana bielizny)

-nauka gospodarowania własnym budżetem- rozpoznawanie nominałów, planowanie i dokonywanie zakupów, orientacja w cenach, planowanie wydatków na miesiąc z uwzględnieniem opłat stałych

 

praca ciągła

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

-nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych        -funkcjonowanie w oparciu o swoje możliwości                                -umiejętność współpracy w grupie                                                - samodzielne rozwiązywanie problemów                                      -angażowanie się w życie społeczności Domu                                 -inicjatywa własna  i praca na rzecz innych                                    -trening modyfikowania zachowań na aprobowane społecznie          -praca nad przestrzeganiem norm i zasad społecznych                   -radzenie sobie z emocjami, prawidłowe rozpoznawanie ich           -właściwe odreagowywanie napięć społecznych                               -nauka asertywności                                                                  -okazywanie emocji i nauka panowania nad nimi

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

trening spędzania czasu wolnego:

- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism a także programami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi, muzyką

- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, spacerach, wyjściach itp.,
- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu

-rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, własnych

 

 

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

terapia zajęciowa czyli :

- zajęcia plastyczne- prace z wykorzystaniem różnego rodzaju kredek, farb, papieru, plasteliny, masy, bibuły, kredy, tuszu, ołówka, nasion, piasku, serwetki, wełny, materiałów tekstylnych

- rękodzielnictwo-haft płaski i krzyżykowy, ścieg prosty,  wyszywanie, przyszywanie guzików, fastrygowanie, patchworki, szycie maskotek i poduszek

- pracownia stolarska -obsługa  i konserwacja narzędzi stolarskich, praca w drewnie i innych materiałach, wycinanie, wyrzynanie, szlifowanie, malowanie, bejcowanie, rozwijanie zainteresowań
- obsługa komputera – włącznie komputera, obsługa Word, Paint, PowerPoint, programy edukacyjne, wyszukiwanie i kopiowanie informacji, drukowanie, obrabianie tekstu, rozwijanie własnych zainteresowań i poszerzanie wiedzy

- umiejętności szkolne -przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki, przyrody, biologii, geografii, historii i wiedzy ogólnej, zadania angażujące pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową , spostrzegawczość, myślenie logiczne, czytanie i pisanie

- pracownia muzyczna i teatralna- rozwój kreatywności, kształtowanie twórczej osobowości, rozładowanie emocji, wyrażanie siebie i swoich emocji poprzez naukę gry na instrumentach, udział w małych formach scenicznych, etiudach i przedstawieniach

 

- zajęcia kulinarne- planowanie i estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, wypracowanie odpowiedniej kultury zachowania przy stole, zapoznanie się z nowymi przepisami kulinarnymi i zasadami zdrowego odżywiania się, kultywowanie tradycji świątecznych poprzez przygotowanie śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej oraz obchodów urodzin uczestników, dekoracja stołu, obsługa sprzętu AGD

 

- pracownia ogrodnicza- dbałość o ogród, zamiatanie, grabienie, koszenie, kopanie, podlewanie, sadzenie, przesadzanie, strzyżenie, przycinanie

 

 

praca ciągła

 

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

 

 

 rehabilitacja ruchowa

- wykorzystywana jest w celu usprawniania i korygowania zaburzeń wynikających z niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw jednostki,

 - gimnastyka indywidualna i zbiorowa

 - gry i zabawy ruchowe

- rehabilitacja poprzez zastosowanie: laseroterapii, światłolecznictwa, galwanoterapii, kinezyterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękami, ćwiczeń ogólnousprawniających, hydromasażu, masażu klasycznego i leczniczego Metodą Bowena, gry i zabawy ruchowe, przygotowanie do udziału w zawodach, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym

 

praca ciągła

fizjoterapeuta

poradnictwo socjalne, psychologiczne – spotkania indywidualne lub grupowe w celu rozwiązywania trudnych emocjonalnie problemów uczestników, wsparcie dla ich  rodzin, rozładowanie napięcia  spowodowanego chorobą bądź trudną sytuacją, monitorowanie stanu psychicznego uczestników

 

 

 

wg potrzeb

psycholog, pracownik socjalny

pomoc w załatwianiu spraw   urzędowych  - pomoc i wsparcie podczas załatwiania spraw w urzędach, placówkach ochrony zdrowia, sądach, ZUS, PCPR, bankach, na poczcie i innych instytucjach

 

pomoc w dostępie  do niezbędnych świadczeń zdrowotnych- pomoc podczas umawiania się do lekarza, pilnowanie terminów wizyt, pomoc  w dotarciu do jednostek służby zdrowia, zakupie leków, udział w pogadankach tematycznych o konieczności dbania o zdrowie i zdrowy styl życia, pomiar ciśnienia tętniczego

wg potrzeb

 

 

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

pomoc rodzinom


- stały kontakt pracownika socjalnego i zespołu wspierająco-aktywizującego w wspieraniu w rozwiązywaniu problemów życiowych

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

II

Organizacja Domu

Koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco – aktywizującego.

praca ciągła

Kierownik ŚDS

 

Opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Domu, pisanie rocznych planów, oceny okresowe(półroczne i roczne)

wg potrzeb

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

Organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego

 

 

Harmonogram planowanych imprez okolicznościowych

 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielnie

 w poszczególnych miesiącach 2023r.

 

I.  Styczeń

 Bal karnawałowy
Urodziny czterech uczestników
Wyjście do kina „Za rogiem”   

                                                                                                                                                                                                                                                                             II.  Luty

Tłusty Czwartek -pieczenie chrustów                                                                                                                                  
Dyskoteka walentynkowa
Urodziny trzech uczestników                                                                                                                                                                                                                                                    

III. Marzec

Experyment w Gdyni                                                                                                                                                                                                                                                                    Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny
Światowy Dzień Zespołu Downa                                                                                                                                                                                                                                       Powitanie wiosny                                                                                                                                                                                                                                                        Kręgle  na Wichrowym Wzgórzu   

                                                                                                                                                                                                                                                                             IV. Kwiecień

Kiermasz Wielkanocny                                                                                                                                                                                                                                                       Konkurs palmy oraz babki wielkanocnej
Urodziny dwóch uczestników                                                                                                                                                                                                                                       Wyjazd pociągiem do Gdańska-Motława i ulica Długa, Muzeum Uphagena   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        V. Maj

Urodziny trzech uczestników
Przegląd dorobku kulturalnego Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w Chmielnie                                                                                                                    Wycieczka do Lęborka                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           VI. Czerwiec

Muzyka bez granic                                                                                                                                                                                                                                                    Ostrzyckie Wędkowanie                                                                                                                                                                                                                                                  Olimpiada Sportowa w Miechucinie i w Tczewie                                                                                                                                                                                                                      Wyjazd nad morze                                                                                                                                                                                                                                                   Urodziny uczestnika                                                                                                                                                                                                                                               Spotkanie przy muzyce z rodzinami uczestników, występ zespołu TUTTI                                                 

 

VII. Lipiec

Kąpiele i plażowanie w  Chmielnie                                                                                                                                                                                                                                        Urodziny trzech uczestników                                                                                                                                                                                                                                       Zajęcia  w plenerze-spacery, wycieczka piesza po okolicy

 

VIII. Sierpień     

Grill w Parku Rekreacyjnym w Miechucinie                                                                                                                                                                                                                   Wyjście na plażę i kąpiele
Urodziny  uczestnika                                                                                                                                                    

IX. Wrzesień

                                                                                 
Urodziny trzech uczestników
Farma Aleksa  w Charbrowie                                                                                                                                                                                                                                         Prace w ogrodzie, wyjazd na grzyby                                                                                                                                                                                                                     Pożegnanie lata w Wielu                                                                                                                                                                                                                                             Udział w Festiwalu małych Form Teatralnych w Chmielnie                                                                                                                    

 X. Październik

 Urodziny czterech  uczestników                                                                                                                                      
Jesienne terapia na wesoło w Kartuzach                                                                                                                                                                                                                          Kino za Rogiem w Chmielnie 

                                                                                                                                                                                                                                                                         XI. Listopad

           
Odwiedzanie grobów na cmentarzach i wspomnienie zmarłych uczestników ŚDS
Zabawa andrzejkowa
Urodziny uczestnika
Przygotowywanie prac na kiermasz bożonarodzeniowy                                                                     XII. Grudzień

Kiermasz gwiazdkowy                                                                                                                                                                                                                                           Przygotowywanie potraw świątecznych – pieczenie pierników i pasztecików
Urodziny pięciu uczestników                                                                                                                                                                                                                                     Mikołajki                                                                                                                                                                                                                                                                   Wigilia w ŚDS 

Kontakt

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grzędzickiego 2 c
83-333 Chmielno
Telefon:
+48 58 684 -26-07
e-mail:
sds.chmielno(at)poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 16:00, piątek 7:30 - 15:00.