O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu przeznaczonym dla osób chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jest on jednostką samodzielną wyodrębnioną ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie z dniem 1.04.2019r, którego kierownikiem jest pani Aleksandra Zaworska. Przyjęcie do ośrodka odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej kierownika GOPS w oparciu o właściwą dokumentację tj. wywiad środowiskowy i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry lub neurologa.

Celem tej instytucji jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki osobom niepełnosprawnym umysłowo i ruchowo. Ośrodek ten umożliwia wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb oraz przygotowuje do codziennego życia, tak aby osoby te były zaradne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym.
Założenia programu terapeutycznego:
Normy współżycia w grupie, formy grzecznościowe
Kształtowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności
Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pobytu jak również w otoczeniu
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Kształtowanie nawyku poprawnego zachowania się
Dbałość o higienę osobistą
Rozwijanie samodzielności
Nawiązywanie kontaktów z innymi
Rozwój wyobraźni, aktywności twórczej                                                                                                                                                                                                                        Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach
Poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego
Rozwój sprawności manualnej
Doskonalenie nabytych oraz kształtowanie nowych umiejętności
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Rozwój sprawności fizycznej (gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym i taniec)
Muzykoterapia
Terapia zajęciowa

 

Kontakt

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grzędzickiego 2 c
83-333 Chmielno
Telefon:
+48 58 684 -26-07
e-mail:
sds.chmielno(at)poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 16:00, piątek 7:30 - 15:00.