Plan pracy na 2020.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PLANY PRACY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHMIELNIE

NA 2020 ROK

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie jest placówką dziennego pobytu dla  osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie  i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typu A,B i C).

 

W swojej działalności ŚDS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, a główne cele zajęć to:

-zapobieganie izolacji, wykluczenia poza nawias społeczności osób niepełnosprawnych,

-przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej

-kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego,

-odciążenie rodzin, które borykają się z ogromnym ciężarem zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej umysłowo a przez to często spychane są w sferę ubóstwa ze względu na brak możliwości podjęcia pracy przez opiekuna;

-wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

-integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym - rodzinnym)

-wzmocnienie więzi rodziny przez zaangażowanie rodzin w prowadzoną terapię,

-udzielanie wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych;

-poprawa sprawności psychofizycznej podopiecznych, zwiększenie ich samodzielności i adaptacja do życia społecznego

-wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej

-wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

-zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych

-poprawa motoryki małej i dużej

- wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego

- zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju

- poprawa samooceny

-pomagać w dostępie do świadczeń zdrowotnych

-prowadzić zajęcia z zakresu terapii zajęciowej,

-zapewnić możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w czasie pobytu

-zapewnić możliwość skorzystania z usługi transportowej, polegającej na dowożeniu na zajęcia

-udzielać -kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów

-dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

-zapewnić właściwy poziom usług

-dążyć do poprawy jakości życia uczestników

-kształtować samodzielność i zasady współżycia w środowisku

-pomagać uczestnikom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów

-przygotować uczestników do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne

 

W celu osiągnięcia wyznaczonych celów Dom nasz prowadzi różne formy działalności dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika.

 

PLAN PRACY DLA  OSÓB  PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH - TYPU A

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby             odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

I

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

- samoobsługa
- zaradność życiowa i funkcjonowanie w

życiu codziennym

praca ciągła

 

 

 

instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta,

psycholog, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej

trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
- nawiązanie i utrzymywanie kontaktów  społecznych,

- kształtowanie pozytywnych relacji    uczestnika z bliskimi,

- aktywność i odpowiedzialność za siebie i innych,
- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,

- kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności;

praca ciągła

instruktor terapii zajęciowej,

fizjoterapeuta, psycholog opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej,

trening spędzania czasu wolnego:
- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek a także audycjami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi,

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, itp.,


- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu,

praca ciągła

instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, psycholog, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej

terapia zajęciowa, czyli

 

- zajęcia plastyczne

- rękodzieło-haft, szycie ręczne i maszynowe, techniki różne

- pracownia stolarska
- obsługa komputera

- umiejętności szkolne

- zajęcia muzyczne

- zajęcia kulinarne

- pracownia ogrodnicze

-zajęci teatralne

 

 

 

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

instruktor terapii zajęciowej, psycholog, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej

rehabilitacja ruchowa

- wykorzystywana jest w celu usprawniania i korygowania zaburzeń wynikających z niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw jednostki,

- gimnastyka indywidualna i zbiorowa: gry i zabawy ruchowe

praca ciągła

fizjoterapeuta

poradnictwo socjalne, psychologiczne

 

w zależności od potrzeb

psycholog, pracownik socjalny

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

-pomoc w dostępie  do niezbędnych     świadczeń zdrowotnych

- trening budżetowy

w zależności od potrzeb

 

 

instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, psycholog, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

 

 

- pomoc rodzinom


- stały kontakt pracownika socjalnego i zespołu wspierająco-aktywizującego w wspieraniu w rozwiązywaniu problemów życiowych,


- edukacja rodzin

 

wg potrzeb

zespół wspierająco -aktywizujący

II

Organizacja Domu

koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco - aktywizującego.

praca ciągła

kierownik ŚDS

 

 

opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Domu, pisanie rocznych planów, oceny okresowe(półroczne i roczne)

styczeń, czerwiec, grudzień

zespół wspierająco -aktywizujący

dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

zespół wspierająco -aktywizujący

dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

zespół wspierająco -aktywizujący

organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

zespół wspierająco -aktywizujący


 

 

PLAN PRACY DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE - TYPU B

 

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby             odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

I

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

- samoobsługa między innymi dotycząca takich czynności jak, np.: samodzielne mycie, ubieranie, jedzenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych
- zaradność życiowa i funkcjonowanie w życiu codziennym, tzn. przygotowanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, pranie, prasowanie, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu (domu),samodzielne  dokonywanie drobnych  zakupów, gospodarowanie własnym budżetem, itp.;

 

codzienne treningi

 

 

 

instruktorzy terapii zajęciowej,

psycholog

trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
- nawiązanie i utrzymywanie kontaktów społecznych                                                -kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji, w urzędach, w instytucjach kultury,
- aktywność i odpowiedzialność za siebie i innych,
- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
- kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności;

codzienne treningi

instruktorzy terapii zajęciowej,

fizjoterapeuta, psycholog

trening spędzania czasu wolnego:
- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek a także audycjami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi

- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, itp.,
- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu, np. wspólne spacery, wycieczki, wyjazdy do kina, muzeum;

codzienne treningi

instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, psycholog

terapia zajęciowa, czyli oddziaływanie na uczestników poprzez określone czynności, zajęcia i pracę, których zadaniem będzie m.in. usprawnianie motoryki rąk małej i poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- zajęcia plastyczne poprzez zastosowanie różnych form plastycznych mają usprawniać funkcje manualne, poprawiać koordynację wzrokowo-ruchową, uwrażliwiać na sztukę, pełnią też funkcje relaksacyjno-koncentrujące: rysunek, malowanie pędzlem, lepienie, wycinanie z papieru, kopiowanie wzorów, wyklejanie obrazków kulkami z krepy, wydzieranki, wykonywanie różnych prac z użyciem styropianu,  wykonywanie ozdób świątecznych np. bombki z wstążki,  układanie i mocowanie kompozycji kwiatowych,  przygotowanie scenografii  , malowanie, wycinanki, prace wykonywane w modelinie, plastelinie, masie solnej, wykonywanie kart okolicznościowych, collage, przedmioty z szyszek
- rękodzielnictwo, np.: szycie ręczne, szycie maszynowe, przyszywanie guzików, wyszywanie serwetek i obrazków na ścianę, haftowanie,  wykonywanie maskotek i poduszek,
pranie i prasowanie wykonanych serwetek, wykonywanie prostych form i kształtów z tkanin, przygotowywanie kostiumów do inscenizacji

- pracownia stolarska -umożliwia uczestnikom naukę wykonywania prostych przedmiotów z drewna, praca ta ma na celu - oprócz zdobywania umiejętności obróbki drewna i wykonywania przedmiotów - wzmocnienie wiary we własne siły oraz rozwój motywacji do działania, uczestnicy zdobywają umiejętności projektowania, planowania pracy: praca w drewnie, posługiwanie się narzędziami, wykonywanie różnego rodzaju przedmiotów: obsługa wyrzynarki i wiertarki elektrycznej,  lakierowanie i barwienie powierzchni drewnianych , wycinanie wyrzynarką elementów ze sklejki, prace z trocin, bejcowanie drewna, klejenie wikolem lub klejem na ciepło
- obsługa komputera- służy nabywaniu umiejętności stosowania technik multimedialnych i umożliwieniu dostępu do informacji, obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa możliwość w funkcjonowaniu społecznym, Word, Paint, Google,

- porozumiewaniu się na odległość, aktywizację zawodową, zastosowanie mulitmediów sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, stymuluje do czytania i pisania, śpiewania ,poszukiwania informacji, udział w zajęciach powoduje u uczestników poczucie uczestniczenia w sytuacjach społecznych,  nauka pisania w edytorach tekstu,  rozrywka i zabawa pobudzająca wyobraźnię

- umiejętności szkolne- praca wyrównawcza w zakresie kształcenia, mowy - czytanie prasy, książek, doskonalenie technik czytania, pisania, liczenia, kształtowanie pojęć figur geometrycznych, umiejętność rozpoznawania godzin na zegarze, zapoznanie z podstawami geografii, biologii, historii , rozwiązywanie krzyżówek, gry i zabawy towarzyskie (quizy, konkursy, kalambury),  zajęcia czytelnicze (przegląd prasy lokalnej),  wycieczki do placówek kulturalnych - wystawy, kino, muzeum

- zajęcia muzyczne- pracownia muzykoterapii to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby, i biorą udział w zabawach ruchowych jakie odbywają się w tej pracowni, tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek.(muzykoterapia bierna, muzykoterapia aktywna, grają na instrumentach muzycznych (trójkąty, bębenki, tamburyny)

- zajęcia kulinarne - dąży do wypracowania, podtrzymywania, utrwalania i dalszego doskonalenia umiejętności prawidłowego wykonywania czynności samoobsługowych : higiena osobista, przygotowywania i spożywanie posiłków, czynności porządkowe,  nakrywanie do stołu, mycie naczyń, dokonywanie potrzebnych zakupów, 
przygotowywanie składników i potrzebnych, obieranie jarzyn i ziemniaków, wykonanie wstępnej obróbki produktów - mycie, siekanie, porcjowanie, ucieranie, sporządzanie kanapek i zapiekanek, pieczenie ciast i tortów, sporządzanie surówek i sałatek, desery, napoje- kawa, herbata , obsługa sprzętu AGD-zmywarka, mikser, robot, malakser
- założenie ogródka kwiatowo -jego pielęgnacja i uprawa;

 

 

 

 

 

codzienne treningi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruktorzy terapii zajęciowe, psycholog

rehabilitacja ruchowa- wykorzystywana jest w celu usprawniania i korygowania zaburzeń wynikających z niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw jednostki, - gimnastyka indywidualna i zbiorowa: gry i zabawy ruchowe

codzienne treningi

fizjoterapeuta

poradnictwo socjalne, psychologiczne (indywidualne i zbiorowe), pedagogiczne, także dla opiekunów uczestników

w zależności od potrzeb

psycholog, pracownik socjalny, pedagog

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

-pomoc w dostępie  do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie wizyt lekarskich, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia

- trening budżetowy

w zależności od potrzeb

 

 

instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, psycholog

 

 

 

 

-pomoc rodzinom poprzez:
a. organizowanie grup samopomocowych,
b. stałe kontakty pracownika socjalnego i wspieranie w rozwiązywaniu problemów życiowych,
c. terapię grupową i indywidualną,
d.   edukację rodzin

wg potrzeb

zespół wspierająco -aktywizujący

II

Organizacja Domu

koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco - aktywizującego.

praca ciągła

kierownik GOPS

opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Domu, pisanie rocznych planów, oceny okresowe(półroczne i roczne)

styczeń, czerwiec, grudzień

zespół wspierająco -aktywizujący

dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

kierownik GOPS

dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

kierownik GOPS

organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

kierownik GOPS

 

PLAN  PRACY  DLA  OSÓB  WYKAZUJĄCYCH   PRZEWLEKŁE  ZABURZENIA CZYNNOŚCI  PSYCHICZNYCH  - TYP C

 

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji

Osoby

odpowiedzialne

1

2

3

4

5

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie wspierająco- aktywizujące

trening umiejętności samoobsługi, w ramach którego uczestnicy doskonalą lub uczą się samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych

codzienne treningi

instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog

trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania

przydatności do użycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń

codzienne treningi

instruktorzy terapii zajęciowej,

fizjoterapeuta

trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poznają różnorodne formy : kino,  wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków,

zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne, spotkania w ramach różnych kół zainteresowania, zajęcia muzyczne, taniec, wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form :

a. świetlicowe gry towarzyskie,

b. spacery

c. wycieczki

d. gry i zabawy ruchowe

praca ciągła, wg kalendarza imprez na 2012 rok

instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta

 

terapia zajęciowa, w ramach której codziennie działają pracownie:

a. kulinarna - w pracowni podopieczni przygotowują obiad, wypiekają ciasta i torty, robią kolorowe sałatki i surówki, przetwory na zimę, przygotowują poczęstunki na zabawy i uroczystości w ŚDS, w pracowni prowadzony jest również trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu. (estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, poznawanie przepisów kulinarnych, nauka przygotowywania potraw, dobór artykułów spożywczych, zasady zdrowego odżywiania się, obsługa sprzętu AGD);

b. plastyczno- krawiecko-hafciarska (wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie sezonowych dekoracji placówki, nauka i doskonalenie wyszywania, nauka i doskonalenie

haftowania w zakresie haftu: płaskiego, krzyżykowego, malowanie różnymi rodzajami materiału: farba plakatowa, farba akwarelowa, farba do szkła, pastele, plastelina, kredki, nauka innych technik plastycznych: kwiatów z liści, origami,

c. techniczna (prace w drewnie: czyszczenie listew i kawałków drewna papierem ściernym, wykonywanie i malowanie ram, malowanie ławek, stołów ogrodowych, futryn, krzeseł i stołów, klejenie wikolem,  prac z zapałek, rysowanie i wycinanie w deskach różnorodnych konturów, wypalanie na desce wzorów, itp

d. komputerowa-  podopieczni  nabywają nowe bądź udoskonalają już nabyte umiejętności  z zakresu programów: Open Office Writer, praca w programach edukacyjnych „Wesoła szkoła"," Zajęcia komputerowe", wyszukiwanie w internecie informacji dotyczących bieżących tematów i wydarzeń); edytorów graficznych Paint , korzystając z Internetu podopieczni rozwijają  własne zainteresowania, zdobywają nowe hobby, poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie,

e. zajęcia z ogrodnictwa (pielęgnacja roślin doniczkowych, zakładanie i utrzymanie klombów, sianie kwiatów) - rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań;

f. zaradności życiowej (nauka lub doskonalenie prania ręcznego, obsługi sprzętu AGD, nauka lub doskonalenie prasowania, składnia ubrań, rozwieszanie wypranej bielizny, krochmalenia

serwetek, prowadzenie pogadanek związanych z  zachowaniami  prozdrowotnymi, sposobem

zdrowego odżywiania, nauka dbania o higienę osobistą -kosmetyki i wygląd zewnętrzny, nauka dbania o czystość i porządek);

g. rehabilitacji (ćwiczenia specjalistyczne - zlecone przez lekarza, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia przy muzyce z elementami choreografii, gry i zabawy sportowe, spacery)

mające na celu: podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnianie motoryczne,

rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego, polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności, stymulowanie samodzielności;

h. poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne i socjalne, psychoterapia indywidualna i grupowa, wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich- umawianie na wizyty lekarskie, asystowanie podczas wizyt, pilnowanie terminów

organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych zgodnie z kalendarzem

imprez na br.

praca ciągła,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog

współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, współpraca z innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników; utrzymywanie kontaktu z byłymi uczestnikami;  spotkania przy kawie, wzajemne odwiedzanie się, wysyłanie kartek okolicznościowych, kontakty telefoniczne i mailowe

wg potrzeb

zespół wspierająco -aktywizujący

II

Organizacja Domu

koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu wspierająco - aktywizującego.

praca ciągła

kierownik GOPS

opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Domu, pisanie rocznych planów, oceny okresowe

styczeń, czerwiec, grudzień

zespół wspierająco-aktywizujący

dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

praca ciągła

kierownik GOPS

dbałość o właściwy poziom usług.

praca ciągła

kierownik GOPS

organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników.

praca ciągła

kierownik GOPS

 

Do Planu Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie  dołączamy plan imprez w poszczególnych miesiącach 2020r.

 

I. Styczeń

Urodziny czworga uczestników

Wyjazd do kina

Bal karnawałowy

 

II. Luty

Urodziny dwojga uczestników

Dyskoteka walentynkowa

Wyjazd na kręgle

 

III. Marzec

Pprzygotowania do kiermaszu wielkanocnego

Powitanie wiosny-topienie Marzanny

Wyjazd do kina

Ostatki-pieczenie rogalików i paczków

 

IV. Kwiecień

Urodziny  uczestnika

Kiermasz wielkanocny

Udział w rekolekcjach

Wyjście do Muzeum Necla w Chmielnie

 

 

V. Maj

Urodziny uczestnika

Prace w ogrodzie

Grillowanie

Wycieczka do Ogrodu Botannicznego w Gołubiu

Jarmark Folklorystyczny

 

VI. Czerwiec

Udział w Muzyce bez granic i Ostrzyckim Wędkowaniu

Wycieczka do Poznania

Urodziny uczestnika

 

VII. Lipiec

Wyjście na plażę

Urodziny sześciorga uczestników

Ognisko na rancho u pp. Socha w ŁapalicachVIII. Sierpień

Wyjście na plażę

Urodziny trojga uczestników


IX. Wrzesień

Urodziny  dwojga uczestników

Prace w ogrodzie, wyjazd do lasu po szyszki i na grzyby

Wycieczka na wydmy do Łeby

 

X. Październik

Urodziny czworga uczestników

Wyjazd na mecz

 

XI. Listopad

Odwiedzanie grobów na cmentarzu i wspomnienie zmarłych uczestników ŚDS

Andrzejki-lanie wosku i dyskoteka andrzejkowa

Urodziny uczestnika

Przygotowywanie prac na kiermasz bożonarodzeniowy

Wyjazd na kręgle i do kina

Jesienna terapia na wesoło w KartuzachXII. Grudzień

Kiermasz gwiazdkowy

Przyotowywanie potraw świątecznych-piernikczk i paszteciki

Urodziny sześciorga uczestników

Wigilia w ŚDS z rodzinami podopiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuje stosowanie plikow cookies.

EU Cookie Directive Module Information